Regulamin Portalu Webdobry

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia usług związanych z tworzeniem stron internetowych (zwanych dalej: Usługami) za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

 

§2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Usług, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Usługodawca – Firma Rundomain Dawid Makuch z siedzibą w Szczucinie pod adresem ul. Klonowa 18a. NIP 8711776911, REGON 386456130.prowadząca sprzedaż usług w Serwisie.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów Usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://www.webdobry.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usług Usługodawcą.
 9. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży Usług, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Formularz treści – formularz obowiązkowy do uzupełnienia przez Klienta po zakupie Usługi za pośrednictwem Serwisu, dostępny po opłaceniu Usługi.
 13. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi Kreatora do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Usług.
 14. Usługa – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą dotycząca utworzenia Strony Internetowej dla Klienta zgodnie z niniejszym regulaminem.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi lub Usług zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 16. Strona Internetowa – zbiór elementów tworzących jednolitą całość wyświetlaną za pomocą przeglądarki internetowej pod indywidualnym adresem elektronicznym w formie treści i obrazu utworzonego na podstawie materiałów dostarczonych od Klienta;

 

§3.Kontakt z Serwisem

 1. Adres Usługodawcy: Klonowa 18a, 33-230 Szczucin 
 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@webdobry.pl
 3. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 77 1870 1045 2078 1010 5439 0001
 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pośrednictwem adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4. Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania Zamówień na Usługi, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§5.Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są kwotami należności za Usługę.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.

 

§6.Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres E-mail i nazwa użytkownika oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §niniejszego regulaminu.
 
 

§7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Serwisu;
 2. Wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup” (lub równoznaczny);
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 

 

§8. Oferowane metody płatności i dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatności elektroniczne.
 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionych Usług:
 • Dostawa natychmiastowa – wiąże się z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 • Dostawa w 14 dni – standardowa dostawa.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Serwisu.

 
 

§9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawca następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z §7 niniejszego regulaminu oraz opłaceniu wyżej opisanego Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 3. W przypadku zamówienia Usług o różnych terminach dostawy: jest najdłuższy podany termin.
 4. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów/Usług częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Usług do Klienta liczy się w następujący sposób:
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy natychmiastowej: od momentu przesłania przez Klienta kompletu informacji niezbędnych do realizacji Usług (wypełnienie Formularza Treści) oraz po potwierdzeniu ich otrzymania przez Usługodawcę wiadomością email, Usługa zostanie dostarczona w przeciągu 14 dni roboczych. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu w przypadku działania sił trzecich do 28 dni.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy w 14 dni: od momentu przesłania przez Klienta kompletu informacji niezbędnych do realizacji usługi (wypełnienie Formularza Treści) oraz po potwierdzeniu przez Usługodawcę wiadomością email, Usługa zostanie dostarczona w przeciągu 14dni.
 
 

§10. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Usługi bez podania   jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od momentu dokonania płatności za usługę.

 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Usług przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Usługobiorcy – dane kontaktowe Usługobiorcy zostały określone w § 3 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również poprzez formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 •  

§11. Reklamacja i gwarancja

 1. Usługodawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Usługodawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku, gdy na Usługi została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Usługi w Serwisie.

 

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13. Dane osobowe w Serwisie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Usługodawcy.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Usługodwaca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
 

§14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.7